Regulamin Szpitala

 
R A D A   S P O Ł E C Z N A

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Białymstoku

 

 

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym dla organów Województwa Podlaskiego oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala.

Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Zarząd Województwa Podlaskiego. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. W jej skład wchodzi 16 osób, w tym: Marszałek Województwa Podlaskiego lub osoba przez niego wyznaczona - jako przewodniczący Rady Społecznej, a także - jako członkowie - przedstawiciel Wojewody Podlaskiego oraz przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Podlaskiego.

Skład obecnej Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku:

 • 1) Lech Rutkowski - Przewodniczący,
 • 2) Członkowie:
 • a) Katarzyna Mularz - przedstawiciel Wojewody Podlaskiego,
 • b) Urszula Drozdowska - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • c) Zdzisław Jabłoński - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • d) Janusz Kondrat - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • e) Ryszard Kuczyński - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • f) Paweł Mytnik - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • g) Andrzej Parafiniuk - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • h) Krystyna Pikus - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • i) Tomasz Pilczuk - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • j) Ewa Sierko - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • k) Wojciech Strzałkowski - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • l) Zbigniew Sulewski - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • m) Agnieszka Zaręba - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • n) Wiesław Żyliński - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego.UCHWAŁA NR XXXVII/421/10
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 15 lutego 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej o zasięgu wojewódzkim

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1) w związku z art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. „c” ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.2), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/493/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej o zasięgu wojewódzkim, zmienionej zarządzeniem nr S/37/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa – Sejmiku Województwa Podlaskiego, zarządzeniem nr S/49/07 z dnia 24 kwietnia 2007 r., zarządzeniem nr S/55/07 z dnia 30 kwietnia 2007 r., zarządzeniem Nr S/63/07 z dnia 18 maja 2007 r., uchwałą Nr XXV/308/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 marca 2009 r. oraz uchwałą Nr XXXIV/390/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 listopada 2009 r., wprowadza się zmianę polegającą na wykreśleniu w § 1 w pkt 1 lit. „k” i „l”.

§ 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458,
2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570 i z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241.


UCHWAŁA NR 236/3622/10
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 15 czerwca 2010 r.

w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1) w związku z art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.2) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Radę Społeczną przy Samodzilenym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w składzie:

 • 1) Lech Rutkowski - przewodniczący, osoba wyznaczona przez Marszałka Województwa,
 • 2) Dorota Moroz-Mojsiuszko – członek, przedstawiciel Wojewody Podlaskiego,
 • 3) Ryszard Kuczyński - członek, przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • 4) Paweł Mytnik – członek, przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • 5) Stanisław Kulesza – członek, przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • 6) Mieczysław Pałkiewicz – członek, przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • 7) Bożena Sienkiel – członek, przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • 8) Zbigniew Sulewski - członek, przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • 9) Jerzy Sosnowski – członek, przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • 10) Dorota Bojanowska – członek, przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • 11) Zdzisław Jabłoński – członek, przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • 12) Tadeusz Cybulko – członek, przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • 13) Wiesław Żyliński – członek, przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • 14) Wojciech Rybnik – członek, przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • 15) Tomasz Gan – członek, przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • 16) Kazimierz Dudziński – członek, przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,

 

2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2010 r.

 


 

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146.
2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1707.


UCHWAŁA NR 70/887/2011
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 13 grudnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1) oraz art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 236/3622/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, wprowadza się zmianę polegającą na wykreśleniu w § 1 w ust. 1 pkt 10.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206,; z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370; Nr 223, poz. 1458; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281.


UCHWAŁA NR 7155/2214/2013
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 16 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1) oraz art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 236/3622/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, zmienionej uchwałą Nr 70/887/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r., wprowadza się zmianę polegającą na dodaniu w § 1 w ust. 1 po pkt 16 pkt 17 w brzmieniu:

"17) Jan Gradkowski - członek, przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206,; z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370; Nr 223, poz. 1458; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281.

 


UCHWAŁA NR 243/3525/2014

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 1 lipca 2014 r.

w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm. 1) oraz art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.2), uchwala się co następuje:


§ 1. Powołuje się Radę Społeczną w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, w następującym składzie:

 • 1) Lech Rutkowski - Przewodniczący,
 • 2) Członkowie:
 • a) Katarzyna Mularz - przedstawiciel Wojewody Podlaskiego,
 • b) Urszula Drozdowska - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • c) Zdzisław Jabłoński - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • d) Janusz Kondrat - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • e) Ryszard Kuczyński - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • f) Paweł Mytnik - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • g) Andrzej Parafiniuk - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • h) Krystyna Pikus - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • i) Tomasz Pilczuk - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • j) Ewa Sierko - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • k) Wojciech Strzałkowski - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • l) Zbigniew Sulewski - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • m) Agnieszka Zaręba - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • n) Wiesław Żyliński - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego.

§ 2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.


§ 3. Traci moc uchwała Nr 236/3622/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, zmieniona uchwałą Nr 70/887/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r., uchwałą Nr 155/2214/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. oraz uchwałą Nr 188/2682/2013 z dnia 24 września 2013 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 6 lipca 2014 r.

1    zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i w 2014 r., poz. 379.

2    zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r., poz. 24, poz. 423 i poz. 619.

 

 


Centrala telefoniczna - 85 74 88 100

Wejście główne
 • Dyrekcja - 85 74 88 500, 501, 503, fax 85 74 88 502, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Z-ca Dyrektora d/s Pielęgniarstwa - 85 74 88 506, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Przełożona Pielęgniarek - 85 74 88 512

 • Dział Ekonomiczny
  Główny Księgowy - 85 74 88 508
  Sekcja Finansowo-Księgowa - 85 74 88 520, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Sekcja Kosztów - 85 74 88 522
  Sekcja Inwentaryzacji - tel/fax 85 74 88 524, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Kasa - 85 74 88 513

 • Dział Zatrudnienia i Płac
  Kierownik - 85 74 88 507, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Kadry - 85 74 88 528
  Płace - 85 74 88 516, 85 74 88 517

 • Dział Administracji
  Kierownik - 85 74 88 510, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Kancelaria - 85 74 88 561, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Sekcja Organizacji - 85 74 88 358, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Sekcja Zamówień Publicznych - tel. 85 74 88 531, fax. 85 74 88 593, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Sekcja Zaopatrzeniowo-Magazynowa - tel/fax 85 74 88 518, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Magazyn Główny - tel/fax 85 74 88 414, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Sekcja Informatyki - 85 74 88 521, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Pomieszczenie IDF - 85 74 88 157
  Archiwum Medyczne - 85 74 88 409, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Udostępnianie dokumentacji medycznej - 85 74 88 532, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 • Dział Usług Medycznych
  Kierownik - 85 74 88 534, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Pokój 14 - 85 74 88 523
  Pokój 10 - 85 74 88 519

 • Dział Logistyki
  Kierownik - 85 74 88 535, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Sekcja Gospodarcza - 85 74 88 530, tel/fax 85 74 88 504, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Portiernia
  ul. M.Skłodowskiej-Curie 25 - 85 74 88 470 (od Stacji Krwiodawstwa)
  Ksero - 85 74 88 532
  Sekcja Eksploatacyjna - 85 74 88 546
  d/s Konserwacji i Napraw (z wyłączeniem aparatury medycznej) - 85 74 88 553, 85 74 88 554, 85 74 88 548
  Dyżurny Elektryk - 85 74 88 550, 695 621 103
  Dyżurny Hydraulik - 85 74 88 552, 695 621 103
  Sekcja d/s Inwestycji
  Specjalista d/s Aparatury Medycznej (zgłaszanie napraw) - 85 74 88 493, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Specjalista d/s Inwestycji - 85 74 88 527, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Stanowisko d/s Programów Unijnych - 85 74 88 542, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych
  Przewodniczący - 85 74 88 301
  Specjalista ds. Epidemiologii - 85 74 88 512
  Specjalista mikrobiolog - 85 74 88 337

 

Image
Widok od strony ul.Marii Skłodowskiej-Curie
 • Radca Prawny - 85 74 88 540

 • Stanowisko d/s dokumentacji medycznej - 85 74 88 511

 • Stanowisko d/s BHP - 85 74 88 541, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Audyt i Kontrola Wewnętrzna - 85 74 88 515

 • Stanowisko d/s Dietetyki - 85 74 88 305, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Stanowisko d/s Obronnych - 85 74 88 521

 • Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych - 85 74 88 398

 • Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" - 85 74 88 526

 • "NAPRZÓD" Administracja - 85 74 88 298

© 2017 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Szukaj