Zarządzenia wewnętrzne

Zarządzenia wewnętrzne 2013

Zarządzenia

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Białymstoku

 

 

Rok 2013

 


 • Zarządzenie Nr 1/2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie odbioru wyposażenia nowego Bloku Operacyjnego Pobierz
 • Zarządzenie Nr 2/2013 z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego Pobierz
 • Zarządzenie Nr 3/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie stosowania systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) Pobierz
 • Zarządzenie Nr 4/2013 z dnia 9 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu w zakresie udzielania zamówień na dostawy, wykonywanie usług i robót budowlanych, których wartość jest równa lub większa, niż wyrażona w złotych równowartość 14 000 euro netto Pobierz
 • Zarządzenie Nr 5/2013 z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia planu urlopów wypoczynkowych na rok 2013 Pobierz
 • Zarządzenie Nr 6/2013 z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie transporty sanitarnego Pobierz
 • Zarządzenie Nr 7/2013 z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zbycie poprzez sprzedaż w drodze przetargu sprzętu i wyposażenia po likwidowanej kuchni szpitalnej Pobierz
 • Zarządzenie Nr 8/2013 z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie powołania zespołu do odbioru wyposażenia nowego Bloku Operacyjnego Pobierz
 • Zarządzenie Nr 9/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia spisu dokumentacji znajdującej się w pomieszczeniu zajmowanym przez Starszego Inspektora ds. Obronności Pobierz
 • Zarządzenie Nr 10/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50/04 z dnia 8 października 2004r. w sprawie składu osobowego Zespołu oceny przyjęć pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia Pobierz
 • Zarządzenie Nr 11/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pielęgniarki anestezjologicznej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, pielęgniarki w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Pobierz
 • Zarządzenie Nr 12/2013 z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie zasad prowadzenia list oczekujących na świadczenia zdrowotne Pobierz, Załącznik 1
 • Zarządzenie Nr 13/2013 z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komisji w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na najem/dzierżawę powierzchni Szpitala z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej Pobierz
 • Zarządzenie Nr 14/2013 z dnia 11 lutego 2013 roku zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50/2011 z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie udostępniania i odpłatności indywidualnej dokumentacji medycznej Pobierz
 • Zarządzenie Nr 15/2013 z dnia 18 lutego 2013 roku zmieniające Zarządzenie Nr 22/2011 z dnia 23 maja 2011r. w sprawie powołania Komitetu Terapeutycznego Pobierz
 • Zarządzenie Nr 16/2013 z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania inwentaryzacji implantów i narzędzi ortopedycznych przyjmowanych w ramach umów zawartych pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku a Wykonawcą (bank implantów) będących na stanie Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Ortopedyczno-Urazowego Pobierz
 • Zarządzenie Nr 17/2013 z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji łóżek na Oddziałach szpitalnych Pobierz
 • Zarządzenie Nr 18/2013 z dnia 20 lutego 2013 roku zmieniajace Zarządzenie Nr 8/2013 z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie powołania zespołu do odbioru wyposażenia nowego Bloku Operacyjnego Pobierz
 • Zarządzenie Nr 19/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie przeprowadzania spisu implantów i narzędzi ortopedycznych będących na stanie Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Ortopedyczno-Urazowego Pobierz
 • Zarządzenie Nr 20/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zapasów nici i szwów chirurgicznych na Oddziałach szpitalnych Pobierz
 • Zarządzenie Nr 21/2013 z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko fizjoterapeuty w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej i Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Pobierz
 • Zarządzenie Nr 22/2013 z dnia 08 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pielęgniarki instrumentariuszki w Bloku Operacyjnym Pobierz
 • Zarządzenie Nr 23/2013 z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie ochrony informacji niejawnych Pobierz
 • Zarządzenie Nr 24/2013 z dnia 12 marca 2013 roku zmieniające Zarządzenie Nr 10/2012 z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie powołania Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych Pobierz
 • Zarządzenie Nr 25/2013 z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania, organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej Pobierz
 • Zarządzenie Nr 26/2013 z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie powołania Komitetu Transfuzjologicznego Pobierz
 • Zarządzenie Nr 27/2013 z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie określenia wysokości opłaty związanej z pobytem osoby bliskiej podczas porodu na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Pobierz
 • Zarządzenie Nr 28/2013 z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie komisyjnego stwierdzenia śmierci mózgowej Pobierz
 • Zarządzenie Nr 29/2013 z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Pobierz
 • Zarządzenie Nr 30/2013 z dnia 20 marca 2013 roku zmieniające Zarządzenie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Nr 10/2012 z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie powołania Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych Pobierz
 • Zarządzenie Nr 31/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji kasacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątku/środków trwałych i wyposażenia oddziałów szpitalnych Pobierz
 • Zarządzenie Nr 32/2013 z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Zrządzenia Nr 36/2011 w zakresie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Pobierz
 • Zarządzenie Nr 33/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pielęgniarki w Oddziale Neurologii - Pododdział Udarowy Pobierz
 • Zarządzenie Nr 34/2013 z dnia 05 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na usługi związane z realizacją spraw ochrony przeciwpożarowej Pobierz
 • Zarządzenie Nr 35/2013 z dnia 05 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad kontroli i obiegu dokumentacji księgowej w Szpitalu Pobierz
 • Zarządzenie Nr 36/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie odbioru wyposażenia Działu Diagnostyki Obrazowej w nowo wybudowanym budynku szpitalnym nr 6 Pobierz
 • Zarządzenie Nr 37/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego obiektów szpitalnych Pobierz
 • Zarządzenie Nr 38/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 4/2013 z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminu w zakresie udzielania zamówień na dostawy, wykonywanie usług i robót budowlanych, których wartość jest równa lub większa, niż wyrażona w złotych równowartość 14 000 euro netto Pobierz
 • Zarządzenie Nr 39/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Pobierz, Załącznik 1, Załącznik 2
 • Zarządzenie Nr 40/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko starszego asystenta lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii i Gabinecie Lekarza POZ Pobierz
 • Zarządzenie Nr 41/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu inwentaryzacji na rok 2013 oraz powołania zespołu spisowego w Szpitalu Pobierz
 • Zarządzenie Nr 42/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia wzorów druków dotyczących leczenia krwią obowiązujących w Szpitalu Pobierz
 • Zarządzenie Nr 43/2013 z dnia 06 maja 2013 roku zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 54/2012 z dnia 09.07.2012r. w sprawie określenie częstotliwości i trwania czasu szkoleń w zakresie BHP Pobierz
 • Zarządzenie Nr 44/2013 z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko starszego asystenta lekarza w Gabinecie Lekarza POZ Pobierz
 • Zarządzenie Nr 45/2013 z dnia 13 maja 2013 roku zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50/2011 z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie udostępniania i odpłatności indywidualnej dokumentacji medycznej Pobierz
 • Zarządzenie Nr 46/2013 z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko starszego asystenta lekarza w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Oddziale Rehabilitacji NeurologicznejPobierz
 • Zarządzenie Nr 47/2013 z dnia 20 maja 2013 roku w w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko mgr fizjoterapii w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Oddziale Rehabilitacji NeurologicznejPobierz
 • Zarządzenie Nr 48/2013z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboruPobierz
 • Zarządzenie Nr 49/2013 z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie ochrony informacji niejawnych w Szpitalu Pobierz
 • Zarządzenie Nr 50/2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie aktualizacji Planu Postępowania Szpitala w Sytuacjach Awaryjnych Pobierz, Załącznik 1
 • Zarządzenie Nr 51/2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie Zespołu do spraw aktualizacji wzorów dokumentacji medycznej w Szpitalu Pobierz
 • Zarządzenie Nr 52/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko starszego asystenta lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pobierz
 • Zarządzenie Nr 53/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego do spraw obchodów 60-lecia Szpitala Pobierz
 • Zarządzenie Nr 54/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Pobierz
 • Zarządzenie Nr 55/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji do odbioru sprzętu komputerowego dostarczonego w ramach projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” Pobierz
 • Zarządzenie Nr 56/2013 z dnia 04 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko specjalisty ds. BHP Pobierz
 • Zarządzenie Nr 57/2013 z dnia 09 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego asystenta lekarza w Oddziale Neurologii a) Pododdział Udarowy Pobierz
 • Zarządzenie Nr 58/2013 z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw Obliczania Minimalnych Norm Zatrudnienia w Szpitalu Pobierz
 • Zarządzenie Nr 59/2013 z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego do spraw obchodów 60-lecia Szpitala Pobierz
 • Zarządzenie Nr 60/2013 z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska pielęgniarek Pobierz
 • Zarządzenie Nr 61/2013 z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Pobierz
 • Zarządzenie Nr 62/2013 z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji odbioru częściowego pomieszczeń Centralnej Sterylizacji wraz z pomieszczeniami i instalacjami pomocniczymi mającymi bezpośredni wpływ na prawidłową pracę Sterylizacji Szpitala Pobierz
 • Zarządzenie Nr 63/2013 z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie powołania Zespołów do spraw opracowania zasad w zakresie organizacji pracy, a w szczególności potrzeb sprzętowo-kadrowych w: Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, Sterylizatornii, Bloku Operacyjnym oraz Dziale Diagnostyki Obrazowej po przeniesieniu ich do nowowybudowanych pomieszczeń Szpitala Pobierz
 • Zarządzenie Nr 64/2013 z dnia 01 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Pobierz
 • Zarządzenie Nr 65/2013 z dnia 9 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad przeprowadzania napraw i serwisowania sprzętu, aparatury medycznej lub urządzeń oraz innego sprzętu i aparatury Pobierz
 • Zarządzenie Nr 66/2013 z dnia 09 sierpnia 2013 roku zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50/2011 z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie udostępniania i odpłatności indywidualnej dokumentacji medycznej. Pobierz
 • Zarządzenie Nr 67/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Głównego Księgowego Pobierz
 • Zarządzenie Nr 68/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych Pobierz
 • Zarządzenie Nr 69/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie nadzoru organizacyjno–merytorycznego w Poradniach Specjalistycznych w Szpitalu Pobierz
 • Zarządzenie Nr 70/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Pobierz
 • Zarządzenie Nr 71/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska pielęgniarkek, położnej i sanitariusza Pobierz
 • Zarządzenie Nr 72/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego budynku nr 6 Pobierz
 • Zarządzenie Nr 73/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie powołania komisji kasacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątku /środków trwałych i wyposażenia oddziałów szpitalnych/ Szpitala Pobierz
 • Zarządzenie Nr 74/2013 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zasad korzystania z noclegów rodziców (opiekunów) dzieci hospitalizowanych w Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej Pobierz
 • Zarządzenie Nr 75/2013 z dnia 01 października 2013 roku zmieniające Zarządzenie Dyrektora Nr 60/2013 z dnia 05 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia oceny ryzyka zakażenia pacjentów Szpitala Pobierz, Załącznik 1, Załącznik 2
 • Zarządzenie Nr 76/2013 z dnia 01 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Pobierz
 • Zarządzenie Nr 77/2013 z dnia 04 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na dzierżawę gruntu Szpitala z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Pobierz
 • Zarządzenie Nr 78/2013 z dnia 04 października 2013 roku w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania rozwiązań logistycznych oraz harmonogramu zadań na okoliczność przeniesienia Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Neurologicznej oraz Oddziału Neurologii z budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 do budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 oraz Oddziału Ortopedyczno-Urazowego, Urologii Onkologicznej i Ogólnej, Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 do budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 Pobierz
 • Zarządzenie Nr 79/2013 z dnia 07 października 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska: pielęgniarki anestezjologicznej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, pielęgniarki w Oddziale Urologii Onkologicznej i Ogólnej Pobierz
 • Zarządzenie Nr 80/2013 z dnia 09 października 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie gruntów z przeznaczeniem na płatne parkingi dozorowane na okres 3 lat Pobierz
 • Zarządzenie Nr 81/2013 z dnia 16 października 2013 roku w sprawie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Pobierz
 • Zarządzenie Nr 82/2013 z dnia 21 października 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru częściowego (termomodernizacja) i końcowego przebudowy przy ul. Wołodyjowskiego 2/1 w Białymstoku Pobierz
 • Zarządzenie Nr 83/2013 z dnia 23 października 2013 roku w sprawie w sprawie odbioru przedmiotu umowy na dostawę tomografu komputerowego do Działu Diagnostyki Obrazowej w nowo wybudowanym budynku szpitalnym nr 6 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 25 Pobierz
 • Zarządzenie Nr 84/2013 z dnia 23 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.Pobierz
 • Zarządzenie Nr 85/2013 z dnia 24 października 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko technika fizjoterapii w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym Pobierz
 • Zarządzenie Nr 86/2013 z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz Załącznik 1 Struktura 1 Struktura 2
 • Zarządzenie Nr 87/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko psychologa w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej i Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Pobierz
 • Zarządzenie Nr 88/2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. Pobierz
 • Zarządzenie Nr 89/2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. Pobierz
 • Zarządzenie Nr 90/2013 z dnia 29 października 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko specjalisty ds. logistyki Pobierz
 • Zarządzenie Nr 91/2013 z dnia 29 października 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko diagnosty laboratoryjnegoj Pobierz
 • Zarządzenie Nr 92/2013 z dnia 31 października 2013 roku zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne nr 91/2012 w sprawie ustalenia liczby łóżek i szczegółowej struktury łóżek szpitalnych w oddziałach Szpitala Pobierz
 • Zarządzenie Nr 93/2013 z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska: pielęgniarki anestezjologicznej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, pielęgniarki w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, pielęgniarki instrumentariuszki w Bloku Operacyjnym Pobierz
 • Zarządzenie Nr 94/2013 z dnia 13 listopada 2013 roku zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50/2011 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie udostępniania i odpłatności indywidualnej dokumentacji medycznej. Pobierz
 • Zarządzenie Nr 95/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji do odbioru sprzętu, wyposażenia i aparatury medycznej do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Wołodyjowskiego 2/1, zakupionego w ramach dotacji pt. „Zakup wyposażenia do komórek organizacyjnych Szpitala w którym hospitalizowane są osoby starsze i niepełnosprawne” Pobierz
 • Zarządzenie Nr 96/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Pobierz
 • Zarządzenie Nr 97/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Działu Diagnostyki Obrazowej Pobierz
 • Zarządzenie Nr 98/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko fizjoterapeuty w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym Pobierz
 • Zarządzenie Nr 99/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko starszego asystenta lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pobierz
 • Zarządzenie Nr 100/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Pobierz
 • Zarządzenie Nr 101/2013 z dnia 06 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Pobierz
 • Zarządzenie Nr 102/2013 z dnia 09 grudnia 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego Centrali Telefonicznej po wykonanej modernizacji przy ul. M. C. Skłodowskiej 26 i ul. Warszawskiej 15 w Białymstoku Pobierz
 • Zarządzenie Nr 103/2013 z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego czterech dźwigów szpitalnych w budynku nr 1 i nr 5 przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 25 Pobierz
 • Zarządzenie Nr 104/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie powołania komisji w celu ustalenia warunków finansowych na rok 2014 do umów cywilnoprawnych Pobierz
 • Zarządzenie Nr 105/2013 z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego roboty budowlanej polegającej na demontażu, rozbiórce oraz wywozie istniejącej instalacji stacji uzdatniania wody przy ul. M. C. Skłodowskiej 26 w Białymstoku Pobierz
 • Zarządzenie Nr 106/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbiorów robót i dokumentacji projektowych związanych z przebudową, rozbudową i remontami obiektów szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 i 26 w Białymstoku Pobierz
 • Zarządzenie Nr 107/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Pobierz
 • Zarządzenie Nr 108/2013 z dnia 20 grudnia 2013 rokuw sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska: pielęgniarki anestezjologicznej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz pielęgniarki w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Pobierz
 • Zarządzenie Nr 109/2013 z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko specjalisty ds. inwestycji w Dziale Logistyki Pobierz
 • Zarządzenie Nr 110/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Pobierz
© 2017 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Szukaj