Zarządzenia wewnętrzne

Zarządzenia wewnętrzne 2012

Zarządzenia

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Białymstoku

 

 

Rok 2012

 


 • Zarządzenie Nr 2/2012 z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na usługi związane z transportem sanitarnym na okres 1 roku Pobierz
 • Zarządzenie Nr 3/2012 z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia planu urlopów wypoczynkowych na rok 2012 Pobierz
 • Zarządzenie Nr 4/2012 z dnia 12 stycznia 2012 roku zmieniajace Zarządzenie Wewnętrzne Nr 53/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie wskazania osób odpowiedzialnych za składanie wniosków przetargowych o wartości przekraczającej w ciągu roku wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro Pobierz
 • Zarządzenie Nr 5/2012 z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Pobierz
 • Zarządzenie Nr 6/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie nadzoru organizacyjno-merytorycznego w Poradniach Specjalistycznych Pobierz
 • Zarządzenie Nr 7/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu inwentaryzacji na rok 2012 oraz powołania zespołu spisowego Pobierz
 • Zarządzenie Nr 8/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie powołania komitetu organizacyjnego konferencji otwierającej projekt "Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców polsko-białoruskiego obszaru przygranicza" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2007-2013 Pobierz
 • Zarządzenie Nr 9/2012 z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie pobierania odpłatności za zaświadczenia lekarskie Pobierz
 • Zarządzenie Nr 10/2012 z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie powołania Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych Pobierz
 • Zarządzenie Nr 11/2012 z dnia 10 lutego 2012 roku w zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50/2011 z dnia 19 grudnia 2011r. Pobierz
 • Zarządzenie Nr 12/2012 z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie powołania zespołu audytorskiego Pobierz
 • Zarządzenie Nr 13/2012 z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia procedury przechowywania i wydawania środków odurzających na Oddziałach Szpitala Pobierz
 • Zarządzenie Nr 14/2012 z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu "Wyposażenie w sprzęt oddziałów położniczego i kardiologii oraz Pracowni Echoelektrokardiografii Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku" Pobierz
 • Zarządzenie Nr 15/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia wzorów druków ankiety satysfakcji pacjenta z otrzymanej usługi medycznej w oddziałach i poradniach Szpitala Pobierz
 • Zarządzenie Nr 16/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na świadczenie usług zdrowotnych w ramach gabinetu lekarza rodzinnego Pobierz
 • Zarządzenie Nr 17/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zasad bezpiecznej eksploatacji systemów informatycznych Pobierz
 • Zarządzenie Nr 18/2012 z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia kasacji na oddziałach Szpitala oraz powołania komisji kasacyjnej Pobierz
 • Zarządzenie Nr 19/2012 z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Szpitalu Pobierz
 • Zarządzenie Nr 21/2012 z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia negocjacji w sprawie aneksowania umowy z firmą Spółdzielnia Inwalidów „Naprzód” Pobierz
 • Zarządzenie Nr 22/2012 z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie procedur leczenia bólu Pobierz
 • Zarządzenie Nr 23/2012 z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji okulistycznych w ramach medycyny pracy Pobierz
 • Zarządzenie Nr 24/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia wzorów druków indywidualnej dokumentacji medycznej Pobierz
 • Zarządzenie Nr 25/2012 z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia cennika potraw sprzedawanych w bufecie przy ul. Warszawskiej 15 Pobierz
 • Zarządzenie Nr 26/2012 z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i aparatury medycznej w Szpitalu Pobierz
 • Zarządzenie Nr 27/2012 z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wewnętrznego w Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej Pobierz
 • Zarządzenie Nr 28/2012 z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie ustalenia rozkładu dnia w Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej Pobierz
 • Zarządzenie Nr 29/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia comiesięcznej inwentaryzacji apteczek szpitalnych na Oddziałach Szpitala Pobierz
 • Zarządzenie Nr 30/2012 z dnia 1 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia ośrodków kosztowych Szpitala Pobierz Załącznik nr 1
 • Zarządzenie Nr 31/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw aktualizacji wzorów dokumentacji medycznej Pobierz
 • Zarządzenie Nr 32/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia wzoru druków zamówienia Pobierz
 • Zarządzenie Nr 33/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w Szpitalu Pobierz
 • Zarządzenie Nr 34/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie polityki rachunkowości Szpitala Pobierz
 • Zarządzenie Nr 35/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 53/2011 z dnia 22 grudnia 2011 w sprawie wskazania odpowiedzialnych osób za składanie wniosków przetargowych o wartości przekraczającej w ciągu roku wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro Pobierz
 • Zarządzenie Nr 36/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 22/2011 z dnia 23 maja 2011r. w sprawie powołania Komitetu Terapeutycznego Pobierz
 • Zarządzenie Nr 37/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 10/2012 z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie powołania Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych Pobierz
 • Zarządzenie Nr 38/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zapasów w apteczkach szpitalnych na oddziałach Szpitala Pobierz
 • Zarządzenie Nr 39/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii wraz ze znieczuleniem porodu w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Pobierz
 • Zarządzenie Nr 40/2012 z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego obiektów szpitalnych Pobierz
 • Zarządzenie Nr 41/2012 z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie powołania komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Pobierz
 • Zarządzenie Nr 42/2012 z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania programu dostosowawczego Zakładu w zakresie art. 297 ust. 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.) Pobierz
 • Zarządzenie Nr 43/2012 z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie udzielania urlopów wypoczynkowych Pobierz
 • Zarządzenie Nr 44/2012 z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie komisyjnego stwierdzenia śmierci mózgowej Pobierz
 • Zarządzenie Nr 45/2012 z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Pobierz
 • Zarządzenie Nr 46/2012 z dnia 28 maja 2012 roku zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50/2011 z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie udostępniania i odpłatności indywidualnej dokumentacji medycznej Pobierz
 • Zarządzenie Nr 47/2012 z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji magazynowej dla Magazynów Szpitala Pobierz
 • Zarządzenie Nr 48/2012 z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz wprowadzenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Pobierz
 • Zarządzenie Nr 49/2012 z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia „Polityki kontroli zarządczej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku” Pobierz
 • Zarządzenie Nr 50/2012 z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej Pobierz
 • Zarządzenie Nr 53/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem jako elementu kontroli zarządczej Pobierz
 • Zarządzenie Nr 58/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50/2011 z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie udostępniania i odpłatności indywidualnej dokumentacji medycznej Pobierz
 • Zarządzenie Nr 60/2012 z dnia 05 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia oceny ryzyka zakażenia pacjentów Szpitala Pobierz
 • Zarządzenie Nr 65/2012 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia pacjenta w indywidualnej dokumentacji wewnętrznej Pobierz
 • Zarządzenie Nr 68/2012 z dnia 31 października 2012 roku w sprawie utworzenia audytu i kontroli wewnętrznej Pobierz
 • Zarządzenie Nr 71/2012 z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie Pobierz
 • Zarządzenie Nr 73/2012 z dnia 13 listopada 2012 roku zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50/2011 z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie udostępniania i odpłatności indywidualnej dokumentacji medycznej Pobierz
 • Zarządzenie Nr 76/2012 z dnia 19 listopada 2012 roku zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 72/2012 z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Pobierz
 • Zarządzenie Nr 77/2012 z dnia 26 listopada 2012 roku zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 76/2012 z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Pobierz
 • Zarządzenie Nr 80/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Pobierz

© 2017 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Szukaj