Komunikaty

Zapytanie ofertowe (aktualizacja: 25.05.2015 r.)

 

Zapytanie Ofertowe


1. Opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług pocztowych i nadawanie telegramów w okresie od 01.06.2015 r., do 31.12.2016 r.
Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępna na stronie internetowej Szpitala www.sniadecja.pl


2. Oferta winna być sporządzona na podstawie kalkulacji własnej.

3. Termin realizacji zamówienia: 01.06.2015 r. do 31.12.2016 r.

4. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

5. Sposób i termin składania ofert: do 26.05.2015 r., w siedzibie  Zamawiającego, pok. Nr 12 Kancelaria (I piętro).  tel./fax. (085)748-85-32/ (085)748-85-04

6. Załączniki:
Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 2 – Formularz ofertowy
Zał. nr 3 -  Formularz ofertowy

7. Termin związania z ofertą : 30 dni od upływu terminu na złożenie oferty.

8. Szpital może odstąpić od postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podawania przyczyn.

9. Koszt przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent

p.o. DYREKTORA SZPITALA

Urszula Łapińska


Pliki do pobrania:

tekst zapytania + załączniki


Odpowiedzi na pytania (aktualizacja: 20.05.2015 r.):

Pobierz dokument

Odpowiedzi na pytania (aktualizacja: 22.05.2015 r.):

Pobierz dokument

Odpowiedzi na pytania (aktualizacja: 25.05.2015 r.):

Pobierz dokument

© 2017 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Szukaj