Zatrudnienie

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na stanowisko lekarza specjalisty lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej lub chorób wewnętrznych

Ogłoszenie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M.C. Skłodowskiej 26 pilnie zatrudni pracownika na stanowisko:

 

I. lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej lub chorób wewnętrznych   w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym -  3 osoby,  pełny etatWymagania:
- wykształcenie wyższe  medyczne
- specjalizacja w dziedzinie medycyny ratunkowej lub chorób wewnętrznych lub karta specjalizacyjnaDokumenty:
- podanie
- życiorys CV
- kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
- kserokopia prawa wykonywania zawodu
- kserokopia dyplomu specjalizacji lub karty specjalizacyjnej
- inne dokumenty potwierdzające posiadane  kwalifikacje i umiejętności

 

Dokumenty należy składać do dnia 23 czerwca 2017 r. na adres: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im.J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M.C.Skłodowskiej 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko,  adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs-stanowisko .............

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Nr telefonu do kontaktu 85 7488507

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 13.06.2017 r.

© 2017 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Szukaj