Zatrudnienie

Unieważnienie konkursu ofert PK Nr 32/2017 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii w Oddziale Neurologii a) Pododdziale Udarowym oraz w Szp

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn.  zm.)

 

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

 

U N I E W A Ż N I A

 

 

konkurs ofert  PK Nr 32/2017 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : 

 

1. pełnienie dyżurów  medycznych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii w Oddziale Neurologii a) Pododdziale Udarowym oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 

 

Uzasadnienie: 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Z up. Dyrektora

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

Małgorzata Strankowska

 


Białystok, dnia 16.06.2017 r.

 

© 2017 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Szukaj