Zatrudnienie

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia konkursu ofert nr 35/2017

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn.  zm.)

 


SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKUU N I E W A Ż N I A

 

konkurs ofert  Nr 35/2017 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :


1. chirurgii w formie leczenia i konsultacji pacjentów w Poradni Chirurgicznej,
2. urologii w formie leczenia i konsultacji pacjentów w Poradni Urologicznej,
3. okulistyki dziecięcej  w formie leczenia i konsultacji pacjentów w Poradni Okulistyki Dziecięcej,
4. okulistyki w formie leczenia i konsultacji pacjentów oraz badań okulistycznych w zakresie medycyny pracy w Poradni Okulistycznej,
5. ginekologii i położnictwa w formie leczenia i konsultacji pacjentów w  Poradni  Ginekologiczno-Położniczej,
6. w dziedzinie neonatologii w formie leczenia i konsultacji pacjentów w Poradni Neonatologicznej i Ryzyka Okołoporodowego,

 

Uzasadnienie:
Nie wpłynęła żadna oferta.

                           

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 19.06.2017 r.

© 2017 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Szukaj