Zatrudnienie

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na stanowisko Specjalisty ds. inwestycji

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracownika na stanowisko:


I. Specjalisty ds. inwestycji– 1 osoba, pełny etat

Wymagania:
- wykształcenie wyższe – kierunek budownictwo
- uprawnienia budowlane
- znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
- mile widziany staż w jednostkach służby zdrowia

Dokumenty:
- podanie
- życiorys CV
- kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
- inne dokumenty potwierdzające posiadane  kwalifikacje i umiejętności


Dokumenty należy składać do dnia 22 września 2017 do godz. 15:00   na adres: SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko,  adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs-stanowisko .............
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 14.09.2017r.

© 2017 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Szukaj